خانه / بایگانی برچسب: دانشکده فنی پسران سمنان

بایگانی برچسب: دانشکده فنی پسران سمنان

برنامه روز های هفته معادل هرعدد با C++

برنامه روز های هفته معادل هرعدد با C++ این برنامه یک عدد را خوانده روز هفته معادل با آن را چاپ می کند با استفاده از شرط if #include<iostream> #include<conio.h> using namespace std; int main() { int a; cout<<"Enter a Number\n"; cin>>a; if(a==1) cout<<"Shanbe"; else if(a==2) cout<<"Yekshanbe"; else if(a==3) cout<<"Doshanbe"; …

ادامه نوشته »

برنامه مشخص کردن زوج و فرد عدد با C++

برنامه مشخص کردن زوج و فرد دوعدد با C++ این برنامه یک عدد دریافت کرده مشخص می کند که عدد زوج است یا فرد و چاپ می کند #include<iostream> #include<conio.h> using namespace std; int main() { int n,s; cout<<"Enter a Number\n"; cin>>n; s=n%2; if(s==0) cout<<"is even\n"; else cout<<"is odd"; getch(); …

ادامه نوشته »

برنامه بزرگ ترین عدد از بین دوعدد C++

برنامه بزرگ ترین عدد از بین دوعدد C++ این برنامه دوعدد از ورودی دریافت کرده و بزرگ ترین آن را چاپ می کند #include<iostream> #include<conio.h> using namespace std; int main() { int a,b; cout<<"Enter Two Number\n"; cin>>a>>b; if(a>b) cout<<"Max= "<<a; else cout<<"Max= "<<b; getch(); return 0; }  

ادامه نوشته »

برنامه جابجا کردن دوعدد با C++

برنامه جابجا کردن دوعدد با C++ این برنامه دوعدد را از ورودی گرفته، جای آنهارا جابجا می کند و چاپ می کند #include<iostream> #include<conio.h> using namespace std; int main() { double a,b,c; cout<<"Enter Number\n"; cin>>a; cout<<"Enter Number\n"; cin>>b; c=a; a=b; b=c; cout<<'\n'<<a<<'\n'<<b; getch(); return 0; }  

ادامه نوشته »

برنامه مساحت و محیط دایره با C++

برنامه مساحت و محیط دایره با C++ تقدیم به دوستداران برنامه نویسی این برنامه شعاع دایره را از ورودی گرفته و محیط و مساحت دایره را محاسبه و چاپ می کند #include<iostream> #include<conio.h> #define p 3.14 using namespace std; int main() { double r,s,w; cout<<"Enter Number\n"; cin>>r; s=r*r*p; w=2*r*p; cout<<s<<'\n'<<w; …

ادامه نوشته »

برنامه مساحت و محیط مستطیل با C++

برنامه مساحت و محیط مستطیل با C++ تقدیم به دوستداران برنامه نویسی این برنامه طول و عرض مستطیل را از ورودی گرفته و مساحت و محیط مستطیل را محاسبه و چاپ می کند #include<iostream> #include<conio.h> using namespace std; int main() { int a,b,s,w; cout<<"Enter Tool\n"; cin>>a; cout<<"Enter Arz\n"; cin>>b; s=a*b; …

ادامه نوشته »