خانه / کد

کد

برنامه نویسی برنامه نویسی با سی پلاس پلاس C++ C plus plus برنامه نویسی سی پلاس پلاس برنامه نویسی انواع کدهای برنامه نویسی به زبان سی پلاس پلاس سی شارپ برنامه نویسی جاوا اسکریت انواع زبان های برنامه نویسی زبان برنامه نویسی برنامه نویسی سی شارپ برنامه نویسی با ویژوال بیسیک برنامه نویسی

برنامه محاسبه مجموع و میانگین ده عدد با C++

برنامه محاسبه مجموع و میانگین ده عدد با C++ این برنامه ده عدد را دریافت کرده مجموع و میانگین آن را محاسبه و چاپ می کند با استفاده از حلقه for #include<iostream> #include<conio.h> using namespace std; int main() { int n,sum,ave,i; cout<<"Enter 10 Number\n"; for(i=0;i<10;i++) { cin>>n; sum=sum+n; } ave=sum/10; …

ادامه نوشته »

برنامه روز های هفته معادل هرعدد با C++

برنامه روز های هفته معادل هرعدد با C++ این برنامه یک عدد را خوانده روز هفته معادل با آن را چاپ می کند با استفاده از شرط if #include<iostream> #include<conio.h> using namespace std; int main() { int a; cout<<"Enter a Number\n"; cin>>a; if(a==1) cout<<"Shanbe"; else if(a==2) cout<<"Yekshanbe"; else if(a==3) cout<<"Doshanbe"; …

ادامه نوشته »

برنامه مشخص کردن زوج و فرد عدد با C++

برنامه مشخص کردن زوج و فرد دوعدد با C++ این برنامه یک عدد دریافت کرده مشخص می کند که عدد زوج است یا فرد و چاپ می کند #include<iostream> #include<conio.h> using namespace std; int main() { int n,s; cout<<"Enter a Number\n"; cin>>n; s=n%2; if(s==0) cout<<"is even\n"; else cout<<"is odd"; getch(); …

ادامه نوشته »

برنامه بزرگ ترین عدد از بین دوعدد C++

برنامه بزرگ ترین عدد از بین دوعدد C++ این برنامه دوعدد از ورودی دریافت کرده و بزرگ ترین آن را چاپ می کند #include<iostream> #include<conio.h> using namespace std; int main() { int a,b; cout<<"Enter Two Number\n"; cin>>a>>b; if(a>b) cout<<"Max= "<<a; else cout<<"Max= "<<b; getch(); return 0; }  

ادامه نوشته »

برنامه جابجا کردن دوعدد با C++

برنامه جابجا کردن دوعدد با C++ این برنامه دوعدد را از ورودی گرفته، جای آنهارا جابجا می کند و چاپ می کند #include<iostream> #include<conio.h> using namespace std; int main() { double a,b,c; cout<<"Enter Number\n"; cin>>a; cout<<"Enter Number\n"; cin>>b; c=a; a=b; b=c; cout<<'\n'<<a<<'\n'<<b; getch(); return 0; }  

ادامه نوشته »

برنامه مساحت و محیط دایره با C++

برنامه مساحت و محیط دایره با C++ تقدیم به دوستداران برنامه نویسی این برنامه شعاع دایره را از ورودی گرفته و محیط و مساحت دایره را محاسبه و چاپ می کند #include<iostream> #include<conio.h> #define p 3.14 using namespace std; int main() { double r,s,w; cout<<"Enter Number\n"; cin>>r; s=r*r*p; w=2*r*p; cout<<s<<'\n'<<w; …

ادامه نوشته »

برنامه مساحت و محیط مستطیل با C++

برنامه مساحت و محیط مستطیل با C++ تقدیم به دوستداران برنامه نویسی این برنامه طول و عرض مستطیل را از ورودی گرفته و مساحت و محیط مستطیل را محاسبه و چاپ می کند #include<iostream> #include<conio.h> using namespace std; int main() { int a,b,s,w; cout<<"Enter Tool\n"; cin>>a; cout<<"Enter Arz\n"; cin>>b; s=a*b; …

ادامه نوشته »